SENIORs - Campers Badge Results

Below are thos who passed.

 

BASIC--------------------------------------------------------------------

Lai Jia Wye

Marcus Ian

Lee-Ruey Min 

Darren Kwong 

Darien Ong   

Ivan Yong Chen Hong

Roxanne

Jacy

Phang Choon

Ethan Kuan 

Nicki

Xin Ci

Olivia 

Pei yee

Qi Wei 

Glen

Cheyenne

Rebecca Chan 

Rui Zhe

Teng Ze 

Ivan Kun   

 

ADVANCE-----------------------------------------------------------------

Yue Han 

Nicole Gan

Cheng Aung 

Ashley Loh 

Brandy Tsai 

Chenag Yang 

Jin Kiat 

Jamie Nyam

Shawn Tham 

Su-Anne 

Brendon Soong

Nicol Ang 

Brian Wong

Geena

Xin Yi 

Jia Cherng

Shiang Qian

Jeramiah Leong 

Elizabeth Chan

Ashley Teoh 

Jia Rou 

Celinator

Nga Mun 

Kaylene Yong 

Qi En

 

Those who did not pass, please come and see me AFTER 2nd Subang's EnA.

 

cc. Chin Yvonne

ben